συντήρηση

Υπάρχει μόνιμη υποστήριξη όσον αφορά τη συντήρηση του εξοπλισμού σε καθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα ή και σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών ή δυσλειτουργιών.

Υπάρχει πλήρης κάλυψη και υποστήριξη σε πιθανές βλάβες, σε μελλοντικές αναβαθμίσεις ή βελτιώσεις του εξοπλισμού.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.