ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα δέκα (10:00) το πρωί στα γραφεία στο Ρέθυμνο (οδός Παπανικολάου 6), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

 • του ισολογισμού από 01/01/2013 - 31/12/2013

 • του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2013 - 31/12/2013

 • του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2013 - 31/12/2013

 • του προσαρτήματος του ισολογισμού

 1. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2013 - 31/12/2013.

 2. Υποβολή του πιστοποιητικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2013 - 31/12/2013.

 3. Έγκριση του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2013 - 31/12/2013.

 4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2013 - 31/12/2013

 • των μελών του διοικητικού συμβουλίου

 • των ελεγκτών

 1. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 2. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.

 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση καταστατικού.

 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 5. Προτάσεις και ανακοινώσεις.

 

Κάθε μέτοχος που κατέχει μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που θα μετάσχουν στη γενική συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που καταθέτουν τις μετοχές τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πέντε (5) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η γενική συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Joomlart