Πιστοποίηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας των διεργασιών της εταιρείας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και η πιστοποίησή του έγινε την 1η Ιουλίου 2004 από τον TÜV AUSTRIA HELLAS. Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί την δέσμευση της Διοίκησης για την σταθερή, ελεγχόμενη και ποιοτική λειτουργία της εταιρείας.

Η εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εφαρμογών.

Στόχος της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2000, είναι η διασφάλιση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης του πελάτη ακόμα και μετά την πώληση. Η εφαρμογή του συστήματος περιλαμβάνει την εξασφάλιση ελεγχόμενων συνθηκών υγιεινής & ασφάλειας για τους εργαζόμενους και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την προσπάθεια επίτευξης των παρακάτω στόχων, την οποία τεκμηριώνει στις διαδικασίες του συστήματος αναλυτικά.

Η εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.» δεσμεύεται για:

Την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
Την Κατανόηση και Ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
Το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών από το προσωπικό τής, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση τους.
Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών και την, όσο το δυνατόν, ταχύτερη εξυπηρέτηση αυτών μέσω σωστού προγραμματισμού.
Την λειτουργικότητα και την καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των τμημάτων της εταιρείας.

Μετρήσιμοι στόχοι που τίθενται από την εταιρεία είναι οι εξής:

Η διατήρηση του πολύ υψηλού επιπέδου ικανοποίησης του πελάτη.
Η πλήρης εξάλειψη των παραπόνων πελατών.
Η πλήρης εξάλειψη των περιπτώσεων αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση πελατών, μέσω της εφαρμογής σωστού προγραμματισμού.
Η πλήρης εξάλειψη περιπτώσεων ελλιπούς συντονισμού μέσα στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης.
Η εξοικονόμηση χρόνου μέσω του σωστού προγραμματισμού των εργασιών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω δεσμεύσεων και στόχων, η εταιρεία φροντίζει για την εξασφάλιση:

Της σωστής ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος ποιότητας.
Της άρτιας οργάνωσης και επικοινωνίας όλων των τμημάτων της εταιρείας, μέσω της πιστής εφαρμογής των οδηγιών του συστήματος ποιότητας.
Της συνεχούς και αυστηρής αξιολόγησης των προμηθευτών, με στόχο την υψηλή ποιότητα του προϊόντος.
Της κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.
Της ύπαρξης κατάλληλου ελεγκτικού εξοπλισμού για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
Του συνεχούς ελέγχου όλων των διαδικασιών της εταιρείας, μέσω καθορισμένων διαδικασιών, εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.
Κυρίως της συνεχούς επαφής με τον πελάτη με στόχο τη συνεχή λήψη πληροφοριών και την ενημέρωση για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτού.

Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι η κατάλληλη για τους στόχους που έχουν υιοθετηθεί, και δεσμεύεται για τη συμμόρφωση του προσωπικού με τις απαιτήσεις και για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Οι στόχοι της εταιρείας ανασκοπούνται τακτικά ή έκτακτα όταν χρειαστεί, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητά τους. Η εταιρεία έχει τεκμηριώσει τους στόχους της, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιμερίζονται στα διάφορα τμήματα της εταιρείας έτσι ώστε να είναι πιο εφικτοί και εύκολα ελέγξιμοι.

Διενεργούνται τακτικές ανασκοπήσεις με στόχο την παρακολούθηση του συστήματος προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης αυτού. Προγραμματίζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Όλα τα στελέχη της εταιρείας γνωρίζουν και εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, κάνοντας παράλληλα συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πελάτη. Ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης προς την Διοίκηση μέσω εσωτερικού σημειώματος .