μελέτη & πώληση

Το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της Διόδου υλοποιεί μελέτες Μηχανολογικής φύσης, Ηλεκτρολογικής φύσης, Πυρασφάλειας, Πισίνας, Υδραυλικής Εγκατάστασης κ.ά. Τηρεί όλες τις προδιαγραφές που επιτάσσει η εκάστοτε νομοθεσία του ελληνικού κράτους.

Μηχανολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των μελετών.

Σε επίπεδο μελέτης, η επιλογή, εφαρμογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, ακολουθούνται καθορισμένες διαδικασίες και κινήσεις ελέγχου ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λύση για την κάθε περίπτωση και την κάθε προτίμηση.

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO, διασφαλίζει την επιπλέον ασφάλεια και τη σωστή οργάνωση των διαδικασιών.

Έτσι, γίνεται έρευνα αγοράς σε βάθος, όσον αφορά υπάρχουσες τεχνολογίες αλλά και τεχνολογίες αιχμής, ώστε να προταθεί η καλύτερη λύση από τεχνικής και οικονομικής πλευράς.

Κατόπιν γίνεται επιτόπια συλλογή και καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων και ιδιαιτεροτήτων και ακολουθεί εμπεριστατωμένη ανάλυση, μελέτη και τελική παρουσίαση στον πελάτη.

Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης αποκτά μία σφαιρική εικόνα της κατάστασης και έχει ευρύτερα περιθώρια σωστής επιλογής της λύσης που τον εξυπηρετεί καλύτερα και που είναι η βέλτιστη λύση για το παρόν αλλά και για το μέλλον.